باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

مربیان باشگاه اژکهن

مژگان حسن پور

جاوید کاظم زاده

ستایش نادری

اسماعیل صالحی

سینا پور خلیلی

پیمان آزادی

حسین فرامرزی

حسین کرمی

حسین کرمی

الهه ادیب

مسعود پورمیدانی

امید نوایی

مسیح گلبخش

محمد ذاکری

محمد صباغی