باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

برنامه تابستان ۱۴۰۲

برنامه تابستان ۱۴۰۲ باشگاه اژکهن به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ
مدت برنامه
عنوان برنامه
منطقه
نوع برنامه
سرپرست
ملاحظات
۱ و ۲ تیرماه۵ / ۱ خلنوتهرانصعود قلهکبیریمشترک با باشگاه ارش
۸ و ۹ تیرماه ۱۴۰۲۵ / ۲  روزکازینستانالیگودرز صعود قلهپورمیدانیمحدود
۱۵ و ۱۶ تیرماه ۱۴۰۲۳ روزکلاس کوهپیماییاصفهانآموزشیپورمیدانی 
۲۳ تیرماه ۱۴۰۲نیم روزآموزش همگانی صفه اصفهانآموزشی کمیته فنی  
۳۰ تیرماه ۱۴۰۲یک روز کرکس شبانهنطنزصعود قله خانم جعفری 
۴ الی ۶ مرداد ۱۴۰۲۳ روزسیــالانقزوینصعود قلهفرامرزیهنیز تا عسل محله
۱۳ مرداد ۱۴۰۲۱ روزدوزویلچهارمحالپیمایشیخادمی 
۲۰ مرداد ۱۴۰۲۱ روزتمرین سنگنوردیاصفهانآموزشیکمیته فنی 
۲۷ مرداد ۱۴۰۲۱ روزگلستانکوه و کاسونخوانسارصعود قلهخانم نادری 
۳ شهریور ۱۴۰۲۱ روزآبشار کرد علیا به دالانکوه تیرانصعود قله ذاکری 
۱۰ شهریور ۱۴۰۲۵ / ۱ روز قاش مستانخفر سمیرمصعود قلهبذرافشانپیش نیاز دماوند
۱۵ تا ۱۷ شهریور ۱۴۰۲۵ / ۲ روزجنگل نوردیفیروزکوهپیمایشیزمانی 
۲۳ تا ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ ۳ روزدماوند شمال شرقیمازندرانپیمایشیبذرافشان 
۳۱ شهریور ۱۴۰۲۱ روزبازآموزی سنگاصفهانآموزشیصالحیالزامی برای اعضا
  • جلسات باشگاه دوشنبه اول هر ماه برگزار می‌گردد.
  • جهت برنامه‌های برون شهری بیش از یک روز، یک هفته قبل ثبت نام بعمل می‌آید.
  • رعایت کلیه شئونات اخلاقی حهت تمامی شرکت کنندگان در برنامه باشگاه الزامی است.
  • 7229 411 0913 زمانی
 
اژکهن به معنی سنگ و صخره بزرگ، (منبع فرهنگ دهخدا)