باشگاه کوهنوردی اژکئئهن اصفهان

تلفن: ۷۲۲۹ ۴۱۱ ۰۹۱۳

برنامه زمستان ۱۴۰۱

برنامه زمستان ۱۴۰۱باشگاه اژکهن به شرح زیر می‌باشد:

تاریخ
مدت برنامه
عنوان برنامه
منطقه
نوع برنامه
سرپرست
ملاحظات
۲۹ اسفند ۴۰۱ تا ۴ فرودین ۴۰۲ ۵ روزدامنه‌های کبیرکوهایلامگردشگری ورزشیزمانیمحدود
۹ الی ۱۳ فرودین ۱۴۰۲۵ روزکوهمره‌سرخیفیروزآباد گردشگری ورزشیزمانیمحدود
۱۸ فروردین ۱۴۰۱یک روزپیرغلامسامانتمرین سنگ و کوهپیماییصالحی 
۲۳ الی ۲۵ فروردین ۱۴۰۲ ۳ روزقله قارون و تالاب هیوردورودصعود به قله کبیری 
۳۱ فروردین الی ۳ خرداد ۱۴۰۲۴/۵ روزآبشار اوشره و بازدید قبرستان خالد نبی  گنبد و گلستان کوهپیمایی و جنگل زمانی  
۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ یک روزآبشار کردیت و باغ رستم چهارمحالکوهپیماییعبدالهی  
 ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ یک روزکمانه سمیرمصعود قله و لاله واژگونانصاری 
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ یک روزکرد سفلی به جوزک تیرانطی مسیرذاکری 
۲۶ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲۳/۵ روزشیرباد و بینالود  خراسان رضویصعود قلهکاظم زادهمشترک با باشگاه رها 
۵ خرداد ۱۴۰۲یک روزآغداش به سولگانچهارمحال طی مسیرخادمی 
۱۲ الی ۱۵  خرداد ۱۴۰۲۴ روزکردستانآذربایجان غربیکوهپیمایی زمانی 
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ یک روزکرد سفلی به جوزک تیرانطی مسیرذاکری 
۲۶ الی ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲۳/۵ روزشیرباد و بینالود  خراسان رضویصعود قلهکاظم زادهمشترک با باشگاه رها 
۵ خرداد ۱۴۰۲یک روزآغداش به سولگانچهارمحال طی مسیرخادمی 
۱۲ الی ۱۵  خرداد ۱۴۰۲۴ روزکردستانآذربایجان غربیکوهپیمایی زمانی 
۱۹ خرداد ۱۴۰۲یک روزگلستان کوهخوانسارصعود به قلهخانم نادری 
۲۶ خرداد ۱۴۰۲یکروزتسیخهفریدونشهرصعود به قله صباغی  
  • جلسات باشگاه دوشنبه اول هر ماه برگزار می‌گردد.
  • جهت برنامه‌های برون شهری بیش از یک روز، یک هفته قبل ثبت نام بعمل می‌آید.
  • رعایت کلیه شئونات اخلاقی حهت تمامی شرکت کنندگان در برنامه باشگاه الزامی است.
  • 7229 411 0913 زمانی
 
اژکهن به معنی سنگ و صخره بزرگ، (منبع فرهنگ دهخدا)