برنامه نیم سال اول باشگاه کوهنوردی اژکهن


تابستان   1399
تاریخ مدت روز عنوان برنامه منطقه نوع برنامه سرپرست ملاحظات
99/3/2 تا 99/3/5 4 سردشت کردستان گردشگری زمانی
99/3/14 تا 99/3/16 3 شناسایی هارونی صعود به قله زمانی
99/3/28 تا 99/3/30 3 قنبرکش زردکوه صعود به قله زمانی
99/4/6 1 ویلیجیا جاسب طی مسیر کاظم زاده
99/4/13 1 دوچرخه سواری طی مسیر قاسمی
99/4/20 1 چیرو بروجن طی مسیر آزادی
99/4/27 1 شمس آباد به ونک چهارمحال طی مسیر رفیعی
99/5/3 1/5 شاهان کوه فریدون شهر صعود به قله پورخلیلی پیش نیاز
99/5/10 1 کرکس نطنز صعود به قله حسن پور شب مانی
99/5/16 تا 99/5/18 2 دماوند (شمال شرقی) ناندل صعود به قله حسن پور مشروط
99/5/31 1 دوزویل بروجن طی مسیر چینی زاده پیمایشی و شنا
99/6/7 تا 99/6/9 3/5 درفک سیاهکل صعود به قله زمانی
99/6/21 2/5 کاهکده درب کلات طی مسیر کبیری
99/6/28 1 دالانکوه دامنه صعود به قله کرمی