تنگ وستگان

مکان: بروجن روستاي وستگان
تاریخ برگزاری: 1398/02/20

سر پرست: خانم فاطمه حاجي كريم

سر قدم و راهنما: كيوان زماني  مجيد رهنما

مسئول فنی: مجيد رهنما

عقب دار: نريمان نصرالهي

عکاس: جمعي از دوستان

مسئول محیط زیست: نيلوفر نقدي نيا و پارسا مستاجران

تهیه گزارش: اميرحسين كثيري

تعداد نفرات شرکت کننده: 45

تنگ وستگان

متن گزارش:

گزارش پيمايش برنامه تنگه وستگان در مورخ 98/02/20  

طبق تقويم سه ماهه ي بهار ٩٨ باشگاه اژكه