برنامه سه ماهه سوم باشگاه کوهنوردی ازکهن


پاییز   1401
تاریخ مدت روز عنوان برنامه منطقه نوع برنامه سرپرست ملاحظات
01/7/1 تا 01/7/3 3.5 دره نگار درود طی مسیر کیوان زمانی محدود
01/7/13 تا 01/7/15 3.5 جنگل ابر به گرگان شاهرود طی مسیر کیوان زمانی
01/7/21 تا 01/7/22 2 کول جنون ازنا صعود به قله خانم نادری
01/7/29 تا 01/7/29 1 دوچرخه سواری کلهرود به سه میمه طی مسیر منشوری
01/8/6 تا 01/8/6 1 مارکده به یاسه چاه سامان طی مسیر خادمی
01/8/13 تا 01/8/13 1 قله صولک سمیرم صعود به قله خانم صهبا
01/8/20 تا 01/8/20 1 قله تتره فریدونشهر صعود به قله صباغی
01/8/27 تا 01/8/27 1 قله چیلان تنگ صیاد صعود به قله کبیری
01/9/4 تا 01/9/4 1 قله مسته کوه وزوان صعود به قله زمانی
01/9/11 تا 01/9/11 1 قله دالان کوه به چال گاو تیران طی مسیر بذر افشان
01/9/18 تا 01/9/18 1 قله شیدان کلاه قاضی صعود به قله امیری
01/9/25 تا 01/9/25 1 قله کرد علیا تیران صعود به قله ذاکری