آتل پارس

مکان: خوانسار
تاریخ برگزاری: 1398/02/27

سر پرست: آقای پیمان آزادی

سر قدم و راهنما: آقای پیمان آزادی  

مسئول فنی: آقای کیوان زمانی

عقب دار: آقای محمد اسپیروز

تهیه گزارش: آقای کیوان زمانی

تعداد نفرات شرکت کننده: 29

آتل پارس

متن گزارش:

طبق تقویم سه ماهه بهار باشگاه کوهنوردی اژکهن برنامه صعود به قله آتل پارس در تاریخ 98.2.27 به سرپرستی اقای پیمان آزادی اجرا شد